Rejestracja
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: link

Zasady wyścigu

Proste reguły, jasne zasady

 1. Zrób pierwsze zakupy za min. 500 PLN.

 2. Zarejestruj się na stronie ww.racing.cerkamed.pl w zakładce Weź udział.

 3. Kupuj produkty Cerkamed i zbieraj punkty.

 4. Obserwuj swoją pozycję w wyścigu na stronie ww.racing.cerkamed.pl w zakładce Ranking.

 5. Wygraj voucher na wakacje życia i wiele innych cennych nagród.

 


 

REGULAMIN KONKURSU „CERKAMED RACING 2”

 

§1 DEFINICJE

 1. Konkurs - konkurs prowadzony pod nazwą "CERKAMED RACING 2" na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 2. Organizator – PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP PL8652048770, REGON 43116281 – zwany dalej CERKAMED.

 3. Uczestnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi z zakresu stomatologii zlokalizowany i zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymogi określone w §3 pkt. 1 Regulaminu, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Laureaci konkursu – trzech Uczestników, którzy podczas całego Konkursu zdobyli najwyższą liczbę punktów.

 5. Etap – przedział czasowy wskazany w niniejszym Regulaminie w §3 pkt. 8.

 6. Nagrody etapowe – nagrody rzeczowe w postaci bonów przyznawane po zakończeniu każdego Etapu.

 7. Nagrody finałowe – 3 vouchery przyznane Laureatom, wydane przez Organizatora Konkursu. Zasady odbioru i realizacji voucherów zostały określone w §5 Regulaminu.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Nagrody etapowe i finałowe w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

 3. Czas trwania konkursu od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

 4. Weryfikacja oraz ostateczne podliczenie punktacji konkursowej nastąpi do 10.01.2020 r.

 5. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 17.01.2020 r.

 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

 7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.racing.cerkamed.pl i obowiązuje od dnia 01.03.2019 r.

 

§3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy podmiot gospodarczy świadczący usługi z zakresu stomatologii, zlokalizowany i zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. dokona co najmniej jednorazowego zakupu produktów firmy CERKAMED na minimalną kwotę 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) oraz zarejestruje się na stronie www.racing.cerkamed.pl (zakładka „weź udział”).

 2. Od momentu spełnienia warunków w pkt. 1, Uczestnik zbiera punkty konkursowe przy każdorazowym zakupie produktów CERKAMED, niezależnie od wartości zamówienia.

 3. Wykaz produktów i przypisanych do nich punktów znajduje się na stronie internetowej konkursu: www.racing.cerkamed.pl/panel/zdobadz-punkty.

 4. W każdym Etapie Konkursu Organizator ustala grupę produktów z dodatkową liczbą punktów.

 5. Wszystkie produkty można zakupić bezpośrednio w firmie CERKAMED (zamówienia telefoniczne, mailowe, złożone w sklepie internetowym www.shop-dental.pl, u przedstawiciela handlowego) lub za pośrednictwem dystrybutorów. Jeżeli Uczestnik kupuje produkty za pośrednictwem dystrybutora, jest zobowiązany przesłać dowód zakupu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury (skan faktury należy przesłać na adres: racing@cerkamed.pl; biuro@cerkamed.pl).

 6. Ewentualne uwzględnione reklamacje ilościowe zakończone zwrotem wyrobu, będą skutkowały pomniejszeniem ilości zdobytych punktów o odpowiednią ilość punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji korekt faktur.

 7. Uczestnik może obserwować swoją aktualną pozycję w rankingu uwzględniającą zweryfikowane punkty, na stronie www.racing.cerkamed.pl w zakładce „Mapa”.

 8. Konkurs składa się z pięciu dwumiesięcznych Etapów:

- 1 Etap: 01.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

- 2 Etap: 01.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

- 3 Etap: 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r.

- 4 Etap: 01.09.2019 r. – 31.10.2019 r.

- 5 Etap: 01.11.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

§4 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Na koniec każdego Etapu, pierwszych 10-ciu Uczestników z najwyższą liczbą punktów w danym Etapie, otrzymuje Nagrody etapowe:
  - miejsca 1-5 - bon APART o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych)
  - miejsca 6-10 - bon DOUGLAS o wartości 100 zł brutto (słownie: sto złotych)

 2. W przypadku równej ilości punktów w rankingu, o pozycji Uczestnika decyduje różnorodność produktów znajdujących się w zamówieniu.

 3. Weryfikacja punktów będąca rozliczeniem każdego Etapu/ całego Konkursu (w tym podliczenie punktów za zakupy od dystrybutorów) nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego Etapu/ Konkursu.

 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłoni trzech Laureatów z najwyższą liczbą punktów.

 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora o przyznaniu im Nagród finałowych, a uzyskane wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu na portalu facebook.com.

 6. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody finałowe:

 • 1 miejsce – voucher o wartości 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) uprawniający do zakupu dowolnej usługi turystycznej w wybranym przez Laureata biurze podróży.

 • 2 miejsce – voucher o wartości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uprawniający do zakupu dowolnej usługi turystycznej w wybranym przez Laureata biurze podróży.

 • 3 miejsce - voucher o wartości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) uprawniający do zakupu dowolnej usługi turystycznej w wybranym przez Laureata biurze podróży.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody finałowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub wybranego biura podróży.

 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykupionych usług, realizowanych przez wybrane biuro podróży (np. upadłość, odwołane loty, warunki i jakość świadczonych usług itp.).

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty, wypadki, szkody lub straty, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z Nagród finałowych i nie zapewnia ubezpieczenia.

 

§5 WYDANIE NAGRÓD

 1. Po podsumowaniu każdego Etapu Uczestnicy, którzy zdobyli Nagrody etapowe zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 2. Nagrody etapowe zostaną niezwłocznie wysłane na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji. Wszelkie informacje dotyczące zmiany adresu wysyłkowego należy zgłosić mailowo na adres biuro@cerkamed.pl.

 3. W przypadku Nagród finałowych, Laureaci mają możliwość wyboru biura podróży. Musi to jednak nastąpić do dnia 28.02.2020 r.

 4. Do dnia 28.02.2020 r. Laureat skontaktuje się z Organizatorem Konkursu mailowo na adres biuro@cerkamed.pl, przesyłając dane wybranego biura podróży.

 5. Organizator dokona zakupu vouchera we wskazanym biurze podróży, o wartości zgodnej z zajętym przez danego Laureata miejscem, tj. 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 15 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) lub 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

 6. Voucher możliwy jest do zrealizowania wyłącznie w wybranym przez Laureata biurze podróży.

 7. Wszelkie ustalenia związane z rezerwacją usługi itp. Laureat ustalać będzie bezpośrednio z wybranym przez siebie biurem podróży.

 8. Jeżeli wartość wybranej usługi przekroczy wartość vouchera, okaziciel vouchera będzie zobowiązany do dopłaty różnicy z tego wynikającej.

 9. W przypadku skorzystania z usługi o wartości niższej niż wartość vouchera, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi ani wymianie na inne świadczenia.

 10. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 11. Warunkiem przekazania Nagrody finałowej jest uiszczenie przez Laureata Konkursu podatku, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w wysokości 10% wartości Nagrody finałowej na rzecz Organizatora Konkursu. Organizator pobraną od każdego Laureata kwotę tj. kolejno 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) lub 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego.

 12. Podpisanie protokołu przekazania Nagród finałowych przez Organizatora odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym indywidualnie z Laureatami.

 13. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub gdy Laureat do 28 lutego 2020r nie powiadomi Organizatora o danych wybranego biura podróży stosownie do postanowień pkt. 4 lub gdy Laureat nie odbierze Nagrody finałowej w ustalonym terminie, Nagroda finałowa przepada na rzecz Organizatora.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, utrudnienia lub nieterminowe zgłoszenie się po odbiór Nagrody finałowej z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 15. Wydanie Nagrody finałowej nastąpi po weryfikacji tożsamości Laureata.

 16. Prawo do Nagrody finałowej nie może być przeniesione na inną osobę oraz nie podlega modyfikacji i wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.

 17. Warunkiem odbioru Nagród etapowych oraz finałowych jest uregulowanie wszystkich zaległych należności wobec Organizatora Konkursu, najpóźniej do 10-tego dnia po zakończeniu Etapu/ Konkursu.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres Organizatora pisemnie, do 7 dni po zakończeniu danego Etapu, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora.
 3. Adres Organizatora został wskazany w Regulaminie w §1.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres kontaktowy i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 5. Organizator w terminie do 10 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie „CERKAMED RACING 2”. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

  1. Uczestnictwa w Konkursie "CERKAMED RACING 2"

  2. Prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

  3. Prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych, SMS, MMS przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie pól wyboru podczas zgłoszenia rejestracji na stronie http://www.racing.cerkamed.pl (zakładka „weź udział”) lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do Konkursu przesłanego w innym kanale komunikacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uczestnictwa, organizacji i przeprowadzenia konkursu „CERKAMED RACING 2” oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów Konkursu „CERKAMED RACING 2”, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu”

oraz

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania mnie o innych promocjach i ofertach organizowanych przez PPH CERKAMED z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000., oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.)

 1. Uczestnik Konkursu „CERKAMED RACING 2” otrzymuje do wiadomości i dobrowolnie akceptuje informacje zawarte w Klauzuli Informacyjnej RODO o przetwarzaniu danych osobowych umieszczonej na stronie na stronie www.racing.cerkamed.pl/klauzula-rodo.pdf.

 2. O wszelkich istotnych zmianach w klauzuli informacyjnej RODO Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej.

 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie Laureat "CERKAMED RACING 2" w celu realizacji i ogłoszenia wyników Konkursu "CERKAMED RACING 2" przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w celu rozpowszechniania w mediach na polach eksploatacji takich jak np.: w internecie, na stronach: www.cerkamed.pl, www.racing.cerkamed.pl i innych stronach www administratora, w portalach społecznościowych i materiałach reklamowych w formie elektronicznej lub drukowanej np. na targach przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadcza również, że zrzeka się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 4. Osobom, które podają dane osobowe i udzielają zgody na przetwarzanie wizerunku, przysługują prawa dotyczące przetwarzanie danych osobowych, które odbywać się będą na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody etapowej lub finałowej będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody etapowej lub finałowej, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub anulowania nagrody.

 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

 5. W każdym momencie trwania Konkursu Organizator ma prawo zmienić Regulamin, z tym, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

 6. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie internetowej Konkursu www.racing.cerkamed.pl.

 7. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia lub przerwania Konkursu na czas działania siły wyższej.

 8. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Art. 2. Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne związane z dostępem do strony internetowej.