Rejestracja
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: link

Klauzula RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Informacja dla uczestników konkursu „CERKAMED RACING 2” w zakresie przetwarzaniach ich danych osobowych przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Szanowni Państwo, 
niniejsze powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej/handlowej. Celem niniejszego powiadomienia jest poinformowanie 
Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań gospodarczych/handlowych ze strony PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności gospodarczej/handlowej a w szczególności dla realizacji konkursu „CERKAMED RACING 2”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, 
informuje; 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652048770, REGON 431162810, zwany dalej  PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski.
 • PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@cerkamed.pl  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie „CERKAMED RACING 2”. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 • uczestnictwa w konkursie „CERKAMED RACING 2”
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). 
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych, SMS, MMS przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). 
 • PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne utrzymania ścisłych i pozytywnych relacji biznesowych z naszymi klientami. 
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, tj. kurierzy w celu realizacji zamówienia. 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
 • Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszej działalności gospodarczej / handlowej PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski lub do momentu wycofania zgody przez uczestnika. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „CERKAMED RACING 2”. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PPH ‘‘CERKAMED’’ WOJCIECH PAWŁOWSKI. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
 • W przypadku uczestnictwa w konkursie jako uczestnik i/lub laureat „CERKAMED RACING 2” przyjmuję do wiadomości, iż w celu realizacji i ogłoszenia wyników konkursu „CERKAMED RACING 2” przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku jest niezbędne i wymagane w celu rozpowszechniania w mediach na polach eksploatacji takich jak: rozpowszechnianie w mediach elektronicznych np. w internecie, na stronach www.cerkamed.pl, www.racing.cerkamed.pl i innych stronach www administratora, w portalach społecznościowych i materiałach reklamowych w formie elektronicznej lub drukowanej np. na targach przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane. 

W jaki sposób może Pani/Pan śledzić zmiany wprowadzone do niniejszej Klauzuli Informacyjnej? 


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego powiadomienia na stronie https://www.racing.cerkamed.pl/ oraz na stronie https://www.racing.cerkamed.pl/klauzula-rodo.pdf  i/lub do wglądu w siedzibie firmy. Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej.  

Z wyrazami szacunku 
Administrator
PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski